Taproot Là Gì?

* Taproot là một bản nâng cấp công nghệ rất được mong đợi đối với Bitcoin kể từ khi SegWit được giới thiệu.

* Đề xuất Taproot được công bố lần đầu vào 1/2018. Từ 10/2020, Taproot đã được hợp nhất vào thư viện Bitcoin Core.

* Nếu được triển khai cùng với chữ ký Schnorr, chúng ta sẽ thấy những cải tiến đáng kể của Bitcoin về quyền riêng tư, khả năng mở rộng, bảo mật và hơn thế nữa.
- Quyền riêng tư được nâng cao.
- Giảm lượng dữ liệu được chuyển và lưu trữ trên blockchain.
- Nhiều giao dịch hơn trên mỗi khối (tỷ lệ TPS cao hơn).
- Phí giao dịch thấp hơn.
- Chữ ký không còn dễ uốn "malleable" - không thể thay đổi chữ ký của một giao dịch trước khi nó được xác nhận.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
https://academy.binance.com/en/articles/what-is-taproot-and-how-it-will-benefit-bitcoin
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Binance #BinanceVietnamese #BinanceAngels #BinanceAcademy
#JD

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published