Ứng Dụng Nhận Dạng Kỹ Thuật Số xID

* Công ty Nhật, Layer X sẽ hợp tác với ứng dụng nhận dạng kỹ thuật số xID để xây dựng hệ thống bỏ phiếu dựa trên blockchain ở Kaga, Nhật, trong nỗ lực thúc đẩy các cuộc bầu cử an toàn và bảo mật.

* xID củng cố hệ thống bỏ phiếu hiện có của công ty bằng cách giúp xác minh danh tính cử tri, đảm bảo chỉ một lá phiếu được phát cho mỗi người.

*Hệ thống của LayerX cho phép cử tri kiểm tra kết quả bỏ phiếu của riêng họ, cung cấp khả năng mã hóa để xác minh rằng quá trình ghi và tổng hợp cho một cuộc bỏ phiếu cụ thể đã thực hiện chính xác trên blockchain.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
https://cointelegraph.com/news/layerx-will-develop-blockchain-based-voting-system-using-digital-id-verification-in-japan
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Binance #BinanceVietnamese #BinanceAngels #JD

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published